Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2014

nafali

September 18 2014

4596 3d33 500
Reposted fromwestwood westwood viaratedr ratedr
4026 52b1 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka

August 11 2014

2680 da9a 500
Reposted fromwestwood westwood

August 10 2014

nafali
5762 f500
Reposted fromscorpix scorpix viabicyclelove bicyclelove
nafali
7092 9549 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viabicyclelove bicyclelove

August 09 2014

nafali
8250 006d
Reposted fromtsudrats tsudrats viaAmericanlover Americanlover
nafali
nafali
nafali
7763 c6ce
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viafelicka felicka
nafali

July 22 2014

nafali
"Bywają takie dni i noce, które zmieniają wszystko. Bywają takie rozmowy, własne lub zasłyszane, które są w stanie wywywrócić do góry nogami cały nasz świat. Nie możemy ich przewidzieć. Nie możemy się na nie przygotować. Czyhają na nas gdzieś, zapisane w łańcuchy pozornych przypadków, nieuchronne jak świt po ciemności".
— Anna Onichimowska - Hera moja miłość
Reposted frommy-little-world my-little-world viaAmere Amere
8092 2d9c 500
Reposted fromwestwood westwood

July 10 2014

nafali
0062 8f55
Reposted fromnacpialke nacpialke viagazda gazda
nafali
0630 2f34
Reposted fromCsengee Csengee viaAmericanlover Americanlover
nafali
Reposted fromtwice twice viafelicka felicka
nafali
Play fullscreen
i wanna be with you alone //
Reposted frompotrzask potrzask viagazda gazda

July 03 2014

4828 81a8 500

kaylinr:

290/365 by EricaCoburn on Flickr.

Reposted fromwestwood westwood
nafali
nafali
8912 fde5
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl